Europos Parlamentas pasiekė politinį susitarimą su Europos Sąjungos Taryba ir Europos Sąjungos Komisija dėl teisės aktų, susijusių su sutelktinio finansavimo veikla, rinkinio. Tokie teisės aktai apima siūlomą Reglamentą (ES) 2018/0048(COD) dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų ir atitinkamus Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD II) pakeitimus.

Siūlomais teisės aktais siekiama:

 • sudaryti palankesnes sąlygas teikti tarpvalstybines sutelktinio finansavimo paslaugas;
 • nustatyti vienodas leidimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams išdavimo ir jų veiklos priežiūros taisykles;
 • užtikrinti aukštą skaidrumo ir investuotojų apsaugos lygį.

Klausimai, kuriuos turėtų išspręsti Reglamentas

Iki šiol sutelktinio finansavimo paslaugų teikimas nebuvo reguliuojamas ES lygmeniu. Todėl oficialiai nebuvo leidžiama teikti tokias paslaugas tarpvalstybiniu lygiu. Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai turėjo apsiriboti veikla savo nacionalinėse rinkose arba pasitelkti įvairias šalies viduje naudojamas tvarkas, kurti sudėtingas įmonių struktūras ir kt. Praktikoje gana sunku laikytis skirtingų tvarkų, nes skiriasi šalių taisyklės, nustatančios sutelktinio finansavimo platformų naudojimo sąlygas, leidžiamos vykdyti veiklos sritis ir licencijų išdavimo reikalavimus.

Negana to, mažesnėse rinkose veikiančioms VMĮ kildavo problemų pasinaudoti šiuo alternatyviu finansavimo šaltiniu ir todėl jų padėtis buvo nepalankesnė, lyginant su panašiomis įmonėmis, veikiančiomis valstybėje, kurioje labiau išvystyta sutelktinio finansavimo rinka.

Reglamento taikymo sritis

Reikalavimų rinkinys bus taikomas visiems ES sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, siūlantiems iki 5 000 000 EUR (skaičiuojant per 12 mėnesių). Tai maksimali riba, iki kurios valstybės narės gali atleisti viešųjų vertybinių popierių siūlymų teikėjus nuo prievolės skelbti prospektą.

Reglamentas nebūtų taikomas:

 • sutelktinio finansavimo paslaugoms, teikiamoms projektų savininkams, kurie yra vartotojai;
 • dovanojimui ir rėmimu pagrįstam sutelktiniam finansavimui;
 • pirminiams kriptovaliutos siūlymams (ICOs);
 • sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, turintiems leidimą užsiimti tokia veikla pagal savo kilmės šalies įstatymus;
 • sutelktinio finansavimo paslaugoms, teikiamoms tinkamai įgaliotų investicinių įmonių.

Investuotojų apsauga

Siekiant sumažinti su sutelktiniu finansavimu susijusią riziką, išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį ir užtikrinti sąžiningą elgesį su visais klientais, bus nustatyti šie reikalavimai:

 • investuotojams bus pateiktas kiekvieno sutelktinio finansavimo pasiūlymo pagrindinės informacijos apie investicijas lapas, kurį parengia projekto savininkas;
 • sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turės įvertinti, ar jų siūlomos paslaugos yra tinkamos būsimiems investuotojams, remiantis investuotojų patirtimi, investavimo tikslais, finansine padėtimi ir esminiu rizikos supratimu;
 • tam tikri reikalavimai taip pat bus taikomi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinkodaros pranešimams ir informacijos teikimo investuotojams taisyklėms.

Kas toliau

Šiuo metu Lietuvos banke įregistruota 11 sutelktinio finansavimo platformų operatorių. Kai kurie iš šių operatorių taip pat vykdo veiklą kitose ES valstybėse narėse; tokie paslaugų teikėjai susiduria su sunkumais, teikdami paslaugas pagal skirtingas nacionalines tvarkas.

Visos ES lygmeniu taikomų taisyklių dėl sutelktinio finansavimo paslaugų rinkinio įvedimas atvers naujų galimybių:

 • Esami rinkos dalyviai, veikiantys keliose ES valstybėse narėse, galės registruotis vienos valstybės narės priežiūros institucijoje ir, teikdami paslaugas visoje ES, laikytis tų pačių taisyklių. Todėl tokie paslaugų teikėjai turės galimybę supaprastinti savo įmonių struktūras ir racionalizuoti paslaugų teikimo procesus.

Tik Lietuvoje veikiantys sutelktinio finansavimo platformų operatoriai turės galimybę išplėsti savo paslaugas į kitas ES rinkas (bus reikalaujama registracijos pagal reglamente nustatytas taisykles).

Reglamento priėmimo procesą galite stebėti šiuo adresu: