2020 m. spalio 5 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė naujas taisykles, leisiančias Europos Sąjungoje sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams paprasčiau teikti paslaugas visos ES mastu. ES valstybėse narėse veikiantys sutelktinio finansavimo paslaugų (toliau – SFP) teikėjai turės laikytis reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų 2018/0048 (COD) (toliau – Reglamentas).  

Pereinamasis laikotarpis

SFP teikėjai paslaugas, patenkančias į Reglamento taikymo sritį ir šiuo metu teikiamas pagal nacionalinius teisės aktus išduotas licencijas galės teikti iki 24 mėnesių pereinamojo termino, pradedamo skaičiuoti nuo Reglamento įsigaliojimo, pabaigos. Kitu atveju, pasibaigus pereinamojo laikotarpio terminui ir vis dar pagal Reglamento nuostatas negavus licencijos teikti SFP, minėtieji subjektai savo platformose toliau skelbti naujų sutelktinio finansavimo pasiūlymų nebegalės.

Tarptautinis SFP teikimas

Skirtingas SFP reglamentavimas valstybėse narėse iš esmės buvo vienas labiausiai SFP tarptautinę plėtrą stabdančių veiksnių, tad Reglamento įsigaliojimas sukuria svarbias prielaidas minėtų procesų vystymuisi. Pagal naujojo Reglamento nuostatas, SFP teikėjams praėjus licencijavimo procedūrą ir tinkamai apie tai pranešus atitinkamoms kitų valstybių narių priežiūros institucijoms, SFP teikėjai savo paslaugas galės teikti bet kuriose pasirinktose ES valstybėse narėse. Svarbu pažymėti, jog Reglamentas iš esmės neleidžia valstybių narių priežiūros institucijoms taikyti papildomų (nacionalinės teisės įvestų) reikalavimų SFP teikėjams, veiklos licenciją gavusiems pagal šio Reglamento nuostatas.

Individualaus paskolų portfelio valdymas

Naujasis Reglamentas SFP teikėjams leidžia teikti individualaus paskolų portfelio valdymo paslaugą – paskirstyti iš anksto nustatytą investuotojo lėšų sumą vienam ar keliems sutelktinio finansavimo projektams savo platformoje, pagal investuotojo suteiktą mandatą, detalizuojantį minimalią ir didžiausią galimą palūkanų normą, mokėtiną už bet kurią išduotą paskolą, finansuojamos investicijos trukmę ir pan. Reglamentas, be kita ko, detalizuoja reikalavimus vidinėms SFP teikėjų procedūroms ir tvarkoms, kurių pagrindų bus atliekamas individualus paskolų portfelio valdymas. 

Reikalavimai susiję su rizikos ribojimu

Reglamentu SFP teikėjai yra įpareigojami laikytis riziką ribojančių (angl. prudential) taisyklių, atitinkančių 25 000 EUR arba ketvirtadalį kasmet peržiūrimų praėjusių metų pastoviųjų netiesioginių išlaidų, investuotojų apsaugos reikalavimų, ypač susijusių su pagrindinės informacijos dokumento viešu pateikimu investuotojams, laikytis reikalavimų taikomų SFP teikėjams funkcijų delegavimo tretiesiams asmenims delegavimo proceso, įstaigų viduje įdiegti efektyvias vidaus kontroles priemones, ribojančias interesų konflikto rizikas ir pan. 

Lietuva – geriausia vieta Europoje pradėti SFP teikėjo veiklą

Lietuva iki šio buvo viena draugiškiausių Europos jurisdikcijų licencijuojant ir vykdant fintech įstaigų veiklą su gan aiškia ir nusistovėjusia sutelktinio finansavimo paslaugų teisino reguliavimo praktika. Todėl naujasis Reglamentas, ES bendros rinkos kontekstas ir Lietuvos banko turimas gilus supratimas apie sutelktinio finansavimo paslaugas yra pagrindinės prielaidos, leidžiančios teigti, jog Lietuva netrukus turėtų tapti sutelktinio finansavimo operacijų lydere Europoje.

Kviečiame skaityti ankstesnį ADON legal straipsnį apie SPF reguliavimo Europos mastu perspektyvas Šviesi sutelktinio finansavimo ateitis Europoje.

Dėl papildomos informacijos kvieičiame susisiekti su ADON legal partneriu Donatu Šliora ir jaunesniuoju teisininku Simu Staniuliu.